I.Am.Sherlocked

15 tekstów – auto­rem jest I.Am.Sher­locked . 

Miałbyś od­wagę wet­knąć ko­muś kwiat­ka do lufy? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lipca 2014, 15:19

Wal­cz o swo­je idee. Nie ważne jak bar­dzo byłyby ab­surdal­ne, zaw­sze po­zos­taną częścią ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 czerwca 2014, 15:05

Ko­bieto! Jes­teś piękna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2014, 14:42

Marzę o nap­ra­wieniu błędów z przeszłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 czerwca 2014, 18:06

W cza­sach, w których na­wet naj­lep­szy przy­jaciel może oka­zać się wro­giem, wiara w Bo­ga wy­daje się być zbawieniem. 

myśl • 26 czerwca 2014, 23:16

Szcze­rość w dzi­siej­szych cza­sach wyszła już z mody. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2014, 13:52

Dob­ro zaw­sze zwy­cięża zło. Nies­te­ty tyl­ko w baj­kach dla dzieci. Ja już nies­te­ty daw­no zro­zumiałem dlacze­go Piot­ruś Pan nie chciał dorosnąć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2014, 11:55

Życie ob­darło mnie z nadziei. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 czerwca 2014, 13:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I.Am.Sherlocked

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

4 lipca 2014, 10:39I.Am.Sherlocked do­dał no­wy tek­st Ty widzisz bliz­ny, ja [...]

2 lipca 2014, 19:26meedea sko­men­to­wał tek­st Miałbyś od­wagę wet­knąć ko­muś [...]

2 lipca 2014, 15:19I.Am.Sherlocked do­dał no­wy tek­st Miałbyś od­wagę wet­knąć ko­muś [...]

1 lipca 2014, 16:16I.Am.Sherlocked do­dał no­wy tek­st Miałbyś od­wagę wet­knąć ko­muś [...]

29 czerwca 2014, 15:05I.Am.Sherlocked do­dał no­wy tek­st Walcz o swo­je idee. [...] 

28 czerwca 2014, 20:57wdech sko­men­to­wał tek­st Kobieto! Jes­teś piękna.  

28 czerwca 2014, 15:26Papużka sko­men­to­wał tek­st Kobieto! Jes­teś piękna.  

28 czerwca 2014, 15:23wdech sko­men­to­wał tek­st Kobieto! Jes­teś piękna.  

28 czerwca 2014, 15:13Papużka sko­men­to­wał tek­st Kobieto! Jes­teś piękna.